Wolne stanowiska w służbie cywilnej

Ogłoszenie nr 36970 o naborze na stanowisko inspektora w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: rozliczeń i zaopatrzenia

w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Miejsce wykonywania pracy:

Sandomierz

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 30
27-600 Sandomierz

WARUNKI PRACY

- praca w pomieszczeniu
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- wyjazdy służbowe
- wymagająca dyspozycyjności
- wysiłek fizyczny sporadycznie do kilku kilogramów

ZAKRES ZADAŃ

 • zaopatrywanie, rozdział, ewidencja, wprowadzanie do portalu PUE oraz ostateczne rozliczanie pobranych formularzy mandatów karnych z Izbą Administracji Skarbowej w Kielcach
 • prowadzenie gospodarki materiałowej Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu w zakresie materiałów kancelaryjno-biurowych, pieczątek, środków czystości, leków, materiałów remontowych oraz materiałów techniki policyjnej (zapotrzebowania, analiza realizacji, ewidencja, rozdysponowanie oraz magazyn podręczny);
 • prowadzenie gospodarki drukami i formularzami resortowymi oraz drukami ścisłego zarachowania (zapotrzebowania, analiza realizacji, ewidencja, rozdysponowanie oraz magazyn podręczny);
 • opisywanie faktur pod względem merytorycznym;
 • naliczanie i sporządzanie w systemie SWOP list należności dodatkowych dotyczących: - równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie dla policjantów, - ryczałtu pieniężnego za pranie odzieży roboczej pracowników cywilnych, - ryczałtu pieniężnego na wyżywienie psów służbowych;
 • opracowywanie potrzeb dotyczących posiłków profilaktycznych i napojów, odzieży roboczej oraz środków higieny należnych policjantom i pracownikom cywilnym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w komórkach zaopatrzeniowych lub finansowych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 •  
 • WYMAGANIA DODATKOWE
 • kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych
 • miejsce zamieszkania na terenie Sandomierza lub miejscowości pobliskiej
 • umiejętność właściwej komunikacji i współpracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz planowania i organizacji pracy własnej
 • prawo jazdy kategorii B
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • w przypadku posiadania - kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • ewentualnie kopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu
  ul. Mickiewicza 30
  27-600 Sandomierz

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu ul. Mickiewicza 30 27-600 Sandomierz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: ul. Mickiewicza 30 27-600 Sandomierz tel. 0158334221 marek.chudy@ki.policja.gov.pl, iod.kpp@ki.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą danych w Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuj takie prawo
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem : "Oferta na stanowisko inspektora w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia KPP w Sandomierzu" osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu lub pocztą pod wskazany powyżej adres.
Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie lub osobiste złożenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego (oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem), Do składanie dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Rekrutacja składać się będzie z trzech etapów: I sprawdzenie i weryfikacja złożonej dokumentacji pod kątem jej kompletności i spełniania wymogów formalnych, II test wiedzy z zakresu administracji publicznej, III rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 15 8334207

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

Metryczka

Data publikacji 31.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Staniszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Staniszewska Zespół ds Kadr, Szkolenia i OIN
do góry